ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Detail view of Geng Jianyi's work
Image From:
1. GENG Jianyi, WU Shanzhuan, YANG Fudong: Waterworks
GENG Jianyi,YANG Fudong,WU Shanzhuan

Detail view of Geng Jianyi's work 2,607.2KB