ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

External view of Geng Jianyi's work
Image From:
1. GENG Jianyi, WU Shanzhuan, YANG Fudong: Waterworks
GENG Jianyi,YANG Fudong,WU Shanzhuan

External view of Geng Jianyi's work 8,225.9KB