ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Image From:
1. Out of the Box
GENG Jianyi,ZHOU Tiehai,YANG Zhenzhong,ZHU Jia,YANG Fudong

"Closet" by ZHU Jia 1991 Single channel video 255.8KB