ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Front: Play - Missile of Love by XU Zhen (Produced by MadeIn Company), Installation, 2013
Image From:
1. Clutch
DING Yi,BIRDHEAD,GENG Jianyi,SUN Xun,YU Youhan,LIANG Shaoji,CHEN Xiaoyun,TANG Maohong,XU Zhen,ZHANG Enli,YANG Fudong,ZHANG Ding,YANG Zhenzhong,JI Wenyu & ZHU Weibing,KAN Xuan,HU Jieming,XU ZHEN®,ZHOU Tiehai

Front: Play - Missile of Love by XU Zhen (Produced by MadeIn Company), Installation, 2013 704.9KB