ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

L: Light of A Thousand Autumns: Two Peaks Piercing the Clouds - Third Time For Dayi (2013) and R: Bird Head 2005-Suitcase-2 (2005) by Bird Head, Photograph Installation
Image From:
1. Clutch
DING Yi,BIRDHEAD,GENG Jianyi,SUN Xun,YU Youhan,LIANG Shaoji,CHEN Xiaoyun,TANG Maohong,XU Zhen,ZHANG Enli,YANG Fudong,ZHANG Ding,YANG Zhenzhong,JI Wenyu & ZHU Weibing,KAN Xuan,HU Jieming,XU ZHEN®,ZHOU Tiehai

L: Light of A Thousand Autumns: Two Peaks Piercing the Clouds - Third Time For Dayi (2013) and R: Bird Head 2005-Suitcase-2 (2005) by Bird Head, Photograph Installation 424.0KB